Verkkokauppaan

rekisteriseloste

Mokkamestarit Oy

Mokkamestarit Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Mokkamestarit Oy (0891147-4)

Yhteystiedot:
Kuukuja 8E
33420 Tampere

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Mokkamestarit Oy
Teemu Suontaka
Kuukuja 8E
33420 Tampere
(03) 2530 145
toimisto(at)mokkamestarit.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisteriin kuuluu Mokkamestarit Oy:n asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen sekä suostumuksen perusteella.  

Henkilötietoja käsitellään vain asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluistamme ja tuotteistamme tiedottamiseen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan ilmoittamat yhteystiedot (nimi, postiosoite, laskutusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), asiakastiedot, sopimustiedot, tilaushistoria.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen toimisto(at)mokkamestarit.fi tai Mokkamestarit Oy, Kuukuja 8E, 33420 Tampere.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessämme.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta sekä rekisteröidyltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisesti käsiteltävien tietojen suojaus organisaation ulkopuolisilta tahoilta toteutetaan asianmukaisilla tietoturvaohjelmilla (palomuuri, virustorjunta). Atk-laitteisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Organisaation sisällä vain nimetyillä henkilöillä on pääsy rekisterin tietoihin. Kaikki organisaatiossa työskentelevät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.